PRZEPIS NA SUKCES > O projekcie

O projekcie

Projekt „Przepis na sukces – wsparcie osób z niepełnosprawnościami” jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej I. „Osoby młode na rynku pracy”, Działanie 1.2 „Wsparcie osób młodych bez pracy na regionalnym rynku pracy”, Poddziałanie 1.2.1 „Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego”, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Głównym celem projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej przez 20 osób z niepełnosprawnością, zamieszkałych w Warszawie (zg. z Kodeksem Cywilnym), w wieku 18-29 lat, niezarejestrowanych w Urzędach Pracy, bez pracy, które nie uczą się i nie szkolą – tzw. młodzież NEET¹ poprzez objęcie ich wsparciem, tj.: opracowanie/aktualizacją Indywidualnego Planu Działania, pośrednictwem pracy, szkoleniami i stażem.

W ramach projektu, przewidziano realizację następujących zadań:

Indywidualny Plan Działania
Identyfikacja potrzeb Uczestników/Uczestniczek oraz przeprowadzenie diagnozy w zakresie doskonalenia zawodowego.

Pośrednictwo pracy
Kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby.

• Wysokiej jakości szkolenia
Program szkoleń zostanie dobrany na podstawienie wskazań w IPD.

• 3-miesięczny płatny staż
Programem stażowym zostaną objęci wszyscy Uczestnicy/Uczestniczki zgodnie z IPD.

Projekt dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.


¹NEET (ang. not in employment, education or training) – nazwa zjawiska socjologicznego i określana nią grupa społeczna, obejmująca młodzież pozostającą poza sferą zatrudnienia i edukacji, czyli tych którzy jednocześnie nie uczą się, nie pracują ani nie przygotowują się do zawodu. Do grupy NEET zaliczają się zarówno bezrobotni, jak i osoby przedwcześnie kończące edukację, nieszukające pracy i pozostająca z wyboru lub z konieczności na utrzymaniu.