PRZEPIS NA SUKCES > Rekrutacja

Rekrutacja

Jeśli jesteś:
• osobą niepełnosprawną
• w wieku 18-29 lat
• mieszkasz na terenie Warszawy
• osobą bierną zawodowo
• nie uczysz się ani nie kształcisz w trybie stacjonarnym
• nie pracujesz

to projekt „Przepis na sukces” jest dla Ciebie.

Nie zmarnuj swojej szansy i zarejestruj się już dziś!
Liczba miejsc ograniczona!

Nabór zgłoszeń do udziału w projekcie będzie prowadzony od października 2017 r.

Kandydaci/Kandydatki zobowiązani/e są do dostarczenia do Biura Projektu kompletu poprawnie  i czytelnie wypełnionych dokumentów:
a) formularz zgłoszeniowy wraz z oświadczeniem potwierdzającym spełnianie kryteriów grupy docelowej i statusie na rynku pracy,
b) orzeczenie o stopniu niepełnosprawności

Przed dokonaniem zgłoszenia prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Projektu.
Ww. dokumenty stanowią załączniki do Regulaminu projektu i dostępne są w zakładce DO POBRANIA » oraz w Biurze Projektu.

Zgłoszenia będą przyjmowane przez min. 14 dni.

Wypełnione dokumenty należy:

• dostarczyć osobiście, pocztą lub kurierem do Biura Projektu: MDDP Sp. z o.o. Akademia Biznesu Sp.k, al. Jana Pawła II 25, 00-854 Warszawa
lub
• wysłać skany podpisanych dokumentów na adres mailowy: biuro@przepisnasukces.com

W procesie rekrutacji przyznawane będą punkty w ramach kryteriów premiujących ze względu na trudniejszą sytuację Kandydata/Kandydatki na rynku pracy:
a) osoby posiadające co najmniej umiarkowany st. niepełnosprawności – 10 pkt.
b) osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi – 10 pkt.
c) osoby z wykształceniem podstawowym i gimnazjalnym – 5 pkt.
d) osoby z wykształceniem zawodowym – 4 pkt.
e) osoby z wykształceniem ponadgimnazjalnym – 2 pkt.
f) doświadczenie zawodowe: brak – 5 pkt., do 6 m-cy – 4 pkt., 7-12 lat – 3 pkt.
g) kobiety – 5 pkt.
h) osoby bierne zawodowo – 5 pkt.

Do udziału w Projekcie zostaną zakwalifikowane osoby, które spełnią kryteria formalne i uzyskają największą liczbę punktów.

W przypadku, gdy do projektu zgłosi się większa liczba osób, niż zakładano, przyjmowane będą osoby z najwyższą liczbą punktów premiujących oraz utworzona zostanie lista rezerwowa (wg. otrzymanej liczby punktów).

Osoby z listy rezerwowej zostaną objęte wsparciem w przypadku rezygnacji Uczestnika/Uczestniczki (UP) z udziału w projekcie lub naruszenia regulaminu.

Z osobami, które zostaną przyjęte do projektu zostanie podpisana umowa uczestnictwa, która będzie nakładała na Uczestników/Uczestniczki m.in. obowiązek informowania o swoim statusie na rynku pracy, dostarczenia dokumentów potwierdzających zatrudnienie po zakończeniu udziału w projekcie oraz udziału w badaniach ewaluacyjnych.